Regulamin Klubu

Regulamin Klubu Morsa „Sopel”

Niniejszy Regulamin określa uprawnienia i obowiązki osób przystępujących do Klubu Morsa „Sopel” oraz reguluje zasady działania Klubu.

Każda z osób należąca do Klubu Morsa „SOPEL” ponosi całkowitą odpowiedzialność za własny stan zdrowia i na własną odpowiedzialność korzysta z zimnych kąpieli.

§ 1

Przez określenia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Klub Morsa „SOPEL” – Klub działający przy pływalni „DELFIN” w Dobrodzieniu

Rada Klubu Morsa „SOPEL” – osoby wybrane w toku jawnego głosowania, spośród członków Klubu ,których staż w Klubie jest dłuższy niż rok. Lista osób wchodzących w skład Klubu Morsa „SOPEL” stanowi odrębny dokument.

Prezes Rady Klubu – osoba wybrana w toku jawnego głosowania, spośród członków Klubu Morsa ” SOPEL”.

Prezes Klubu Morsa – osoba wybrana przez członków Drużyny Morsów, której powierza się obowiązki skarbnika oraz obowiązki organizacyjne Klubu Morsa „SOPEL”.

Stanica – miejsce zbiórki osób zrzeszonych w Klubie „Morsa SOPEL”; miejsce spotkań uczestników zimnych kąpieli – pływalnia „DELFIN”

Deklaracja – oświadczenie woli osoby przystępującej do Klubu Morsa ” SOPEL” o dobrowolności korzystania z zimnych kąpieli.

Osoby niepełnoletnie – osoby, których wiek określa się poniżej 18 roku życia.

Sezon – czas określony kalendarzowo do korzystania z zimnych kąpieli.

Zespół – określona ilość osób korzystająca z zimnych kąpieli.

§ 2

Postanowienia ogólne.

1.Do Klubu „Sopel” należeć może każda osoba w wieku od lat 5 do 101 lat

2.Sezon korzystania z zimnych kąpieli określony jest datami kalendarzowymi.

3.Czas trwania sezonu: od 11 listopada danego roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

4.Potwierdzeniem przynależności do Klubu jest złożenie Deklaracji.

5.Deklarację składa się w momencie rozpoczęcia sezonu(korzystania z zimnych kąpieli).

6.Deklaracja obowiązuje w sezonie na jaki została złożona.

7.Osobą odpowiedzialną za gromadzenie oraz archiwizowanie Deklaracji członkowskich Klubu Morsa „SOPEL” jest Prezes lub V-ce prezes Klubu Morsa „SOPEL”.

8.Osoby niepełnoletnie wyrażające chęć przynależności do Klubu dostarczają Deklarację podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

9.Rodzice lub prawni opiekunowie sprawują osobistą opiekę podczas zimnych kąpieli osób niepełnoletnich.

10. Celem Klubu Morsa „SOPEL” jest:

-propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny ruch;

-spotkania grup morsów z młodzieżą szkolną;

-spotkania i pokazy kąpieli w zimnej wodzie mieszkańcom miejscowości, z których wywodzą się członkowie Klubu;

-udział w zlotach Morsów

– udział w imprezach organizowanych przez inne kluby

– organizowanie imprez z zaprzyjaźnionymi klubami Morsów

– współpraca z dyrekcją DOKIS jako instytucją prowadzącą;

– współpraca z Urzędem Miasta w Dobrodzieniu, jako gospodarzem.

§ 3

Zasady korzystania z kąpieli przez osoby zrzeszone w Klubie Morsa „SOPEL”.

1.Skład zespołu określony został w odrębnym dokumencie .

2.Za sporządzenie wyżej wymienionego dokumentu odpowiada Prezes lub V-ce prezes Klubu Morsa „SOPEL”lub osoba przez niego wyznaczona.

3.Godziny korzystania z zimnych kąpieli określone zostały jako:
niedziela – godzina 15:00

4.Każde 15 minut przez wejściem Zespołu do zimnej wody przeznaczone jest na rozgrzewkę.

5.Rozgrzewkę wykonuje się w stroju sportowym .

6.Zespół wyznacza osobę prowadzącą rozgrzewkę.

7.Po zakończeniu rozgrzewki i na wyraźny znak osoby prowadzącej rozgrzewkę można zacząć korzystać z kąpieli.

8.Zalecany czas trwania zimnej kąpieli:

– od 20 sekund do 2 minut; dotyczy osób nowych w Klubie,

– do 10 minut; dotyczy osób ze stażem 1 i 2 lata przynależności do Klubu pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli.

– od 1 minuty do 15 minut z zastrzeżeniem, iż 15 minut korzystania z kąpieli dotyczy osób ze stażem w Klubie 3 lata – pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli,
– do 20 minut dla osób ze stażem 4 lata i powyżej – pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli.

9.Osoby uczestniczące w kąpielach mają zakaz wypływania poza obszar wyznaczony przez Prezesa lub osobę prowadzącą drużynę.

§4

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych w Klubie.

1.Klub organizuje imprezy przeznaczone dla członków Klubu oraz dla wszystkich sympatyków zimnych kąpieli.

2.Koszt uczestnictwa w poszczególnych imprezach ponosi każdy z uczestników.

3.Każdą imprezę, która ma być zorganizowana na terenie działania Klubu każdorazowo zgłasza się do wiadomości Prezesa Klubu

4.W przypadku organizowania imprez masowych Prezes przydziela poszczególnym członkom Klubu organizację poszczególnych modułów imprezy tym samym czyniąc
daną osobę odpowiedzialną za planowanie oraz nadzorowanie danego modułu imprezy.

§5

Postanowienia końcowe.
1.Niniejszy Regulamin swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby przynależące do Klubu.

2.Zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Regulamin zatwierdza Rada Klubu Morsa ” SOPEL”.

4.Każda z osób zrzeszona w Klubie ma prawo do wnoszenia uwag oraz wniosków związanych z działalnością Klubu.

5.Uwagi oraz wnioski dotyczące Klubu zgłaszać należy do Prezesa Klubu Morsa „SOPEL”.

6.Wszelkie uwagi oraz wnioski dotyczące Klubu rozpatruje Rada Klubu.

7.Każda z osób wytypowana przez Prezesa Klubu do prac związanych z utrzymaniem czystości lub przygotowaniem wejścia członków Klubu do wody (np. kruszenie lodu) powinna sumiennie wykonywać polecone zadania.

8.Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

9.Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkować może utratą członkostwa w Klubie.

10.O skreśleniu z listy członków Klubu decyduje Rada Klubu.

11.Członkowie Klubu Morsa „SOPEL” mogą bezpłatnie korzystać z toru wodnego na krytej pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu dwie godziny tygodniowo.

12.W każdą niedzielę o godzinie 20.00 organizowane są spotkania w saunie – odpłatnie.

13.Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz po zapoznaniu się z treścią-do złożenia podpisanego oświadczenia, iż został poinformowany o postanowieniach Regulaminu Klubu Morsa ” SOPEL” przy pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu.

Regulamin wprowadza się z dniem 01-09-2010 rok

Rada Klubu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s